11. évfolyam technikum elméleti kérdések. – Kozma József honlapja

11. évfolyam technikum elméleti kérdések.

Elektrosztatika

 1. Hogyan kerülhet egy test elektromos állapotba?
 2. Milyen elektromos töltést ismersz?
 3. Ismertesd az elektromos kölcsönhatásokat!
 4. Az elektromos állapot anyagszerkezeti magyarázata.
 5. Milyen fajtái vannak az ionnak és hogyan jön létre?
 6. Fogalmazd meg a töltésmegmaradás törvényét!
 7. Milyen eszközöket ismersz az elektromos töltés kimutatására ill. mérésére?
 8. Értelmezd az elektromos megosztás- és a polarizáció jelenségét!
 9. Hol alkalmazzák a gyakorlatban az elektromos jelenségeket?
 10. Nevezd meg és ismertesd azt a törvényt, amely a töltések közötti erőt adja meg!
 11. Mit nevezünk vezetőnek és szigetelőnek?
 12. Milyen mennyiséggel jellemezzük az elektromos mezőt?
 13. Hogyan szemléltetjük az elektromos mezőt az erővonalakkal?
 14. Fogalmazd meg a szuperpozíció elvét!
 15. Mit nevezünk homogén elektromos mezőnek?
 16. Az elektromos fluxus definíciója. Mi a mennyiség szemléletes jelentése?
 17. Az elektromos feszültség.
 18. Az elektromos potenciál.
 19. Hol helyezkedik el a többlettöltés a vezetőn?
 20. Milyen fizikai jelenséget valósít meg a Faraday kalitka? Ismertesd a jelenséget!
 21. Milyen fizikai jelenség valósul meg a csúcshatás során? Ismertesd a jelenséget!
 22. Milyen eszköz a kondenzátor és mivel jellemezzük?
 23. Milyen kondenzátorfajtákat ismersz?
 24. Milyen mennyiségektől függ a síkkondenzátor kapacitása? Hogyan számítható ki az értéke?

Elektromos áram

 1. Mit nevezünk elektromos áramnak?
 2. Sorolj fel legalább 5 db áramköri elemet a rajzjelével együtt!
 3. Mit értünk a következő fogalmakon: töltéshordozó, áramforrás, fogyasztó?
 4. Melyik fizikai mennyiséggel jellemezzük az elektromos áramot?
 5. Milyen eszközökkel mérjük a feszültséget és az áramerősséget? Hogyan kapcsoljuk ezeket az áramkörbe?
 6. Fogalmazd meg az Ohm törvényt!
 7. Melyik fizikai mennyiséggel jellemezhető egy fogyasztó töltésáramlást akadályozó hatása? Definiáld ezt a mennyiséget!
 8. Milyen mennyiségektől függ és hogyan számítható ki egy vezeték ellenállása?
 9. Függ-e a vezető ellenállása a hőmérséklettől? Milyen mérőműszer alapul ezen a jelenségen?
 10. Milyen összefüggések segítségével számítható ki az elektromos áram munkája és teljesítménye?
 11. Példákon keresztül sorold fel az elektromos áram hatásait!
 12. Milyen áramköri kapcsolásokat ismersz?
 13. Ismertesd a soros kapcsolás áramköri viszonyait!
 14. Ismertesd a párhuzamos kapcsolás áramköri viszonyait!
 15. Hogyan valósul meg a folyadékokban az áramvezetés?
 16. Sorold fel és hasonlítsd össze az áramforrások fajtáit!
 17. Hogyan valósul meg az áramvezetés a gázokban?
 18. Milyen módon folyhat légritkított, zárt csőben elektromos áram?
 19. Hová sorolhatók vezetőképességük alapján a félvezetők?
 20. Milyen típusú félvezetőket ismersz?
 21. Hol alkalmazzák az egyrétegű félvezetőket?
 22. Hogyan nevezzük a kétrétegű félvezetőket és hol alkalmazzák őket?
 23. Mit nevezünk integrált áramkörnek?
 24. Milyen módon károsíthatja az elektromos áram a szervezetünket?

Mágneses mező

 1. Mit nevezünk mágneses pólusoknak és hogyan határozhatók meg?
 2. Milyen kölcsönhatás lehet vas és mágnes ill. két mágnes között?
 3. Van két egyéb módon egymástól nem megkülönböztethető acél ill. mágnesrúd. Milyen kísérlettel lehetne eldönteni, hogy melyik közülük a mágnes?
 4. Mutasd be a mágneses megosztás jelenségét!
 5. Mit jelent az, hogy a mágnes mindig dipólus?
 6. Milyen fajtái ismertek a mágneseknek?
 7. Van-e a Földnek mágneses tere? Ha igen, hol találhatóak a pólusai?
 8. Milyen eszközzel lehet kimutatni ill. mérni a mágneses mezőt?
 9. Melyik fizikai mennyiséggel jellemezzük a mágneses mezőt?
 10. Mit értünk egy elektromágnes mágneses nyomatékán? Definiáld a mennyiséget!
 11. Mivel és hogyan szemléltetjük a mágneses mezőt?
 12. Mi a mágneses fluxus szemléletes jelentése? Definiáld a mennyiséget!
 13. Mit nevezünk homogén mágneses mezőnek?
 14. Hogyan határozható meg egy áramjárta vezető körül megtalálható mágneses mező erőssége?
 15. Hogyan határozható meg egy szolenoid belsejében a mágneses mező erőssége?
 16. Hogyan nevezzük a vákuum ill. más anyagok mágneses térrel szembeni viselkedését jellemző mennyiségeket?
 17. Hogyan határozhatjuk meg egy elektromágneses tekercs indukcióvonalainak irányát?
 18. Sorolj fel az elektromágnes gyakorlati alkalmazásai közül legalább 3-at!
 19. Milyen erő hat egy áramjárta vezetőre, ha mágneses mezőbe helyezzük? Hogyan számítjuk ki az értékét?
 20. Mekkora Lorentz erő hat egy Q töltéssel rendelkező testre, ha v sebességgel az indukcióvonalakra merőlegesen érkezik az egy B indukciójú mágneses mezőbe?
 21. A Föld mágneses tere hogyan téríti el a világűrből érkező nagy energiájú részecskéket? Melyik természeti jelenség ennek a következménye?
 22. Két párhuzamos vezetékben áram folyik. Milyen kölcsönhatás lehet közöttük az áramirányok függvényében?

Mágneses indukció

 1. Mi az elektromágneses indukció jelenségéneklényege?
 2. Milyen fajtáit ismered az elektromágneses indukciónak?
 3. Hogyan jön létre a mozgási indukció és hogyan számítható ki az indukált feszültség nagysága?
 4. Fogalmazd meg Lenz-törvényét!
 5. Sorold fel a mozgási indukció gyakorlati alkalmazásait!
 6. Hogyan jön létre a nyugalmi indukció és hogyan számítható ki az indukált feszültség nagysága?
 7. Hasonlítsd össze a sztatikus és az indukált elektromos mezőt!
 8. Milyen típusú indukció valósul meg a transzformátorban? Nevezd meg a részeit!
 9. Vázold fel annak a kísérletnek a kapcsolási rajzát, amellyel kimutatható az önindukció jelensége!
 10. Hogyan jön létre az örvényáram és milyen gyakorlati alkalmazásai vannak?
 11. Milyen módon jön létre a váltakozó áram és melyek a jellemző mennyiségei?
 12. Mit értünk a váltakozó áram effektív értékein? Milyen kapcsolat van a maximális értékekkel?
 13. Milyen kapcsolat van a transzformátorban a menetszámok, feszültségek és áramerősségek között?
 14. Milyen magyar vonatkozása van a transzformátornak? Mire használják őket?
 15. Ismertesd a váltakozó áram hatásait!
 16. Milyen módon viselkedik egy ohmos ellenállás, egy tekercs ill. egy transzformátor váltakozó áramú körben?
 17. Hogyan nevezzük a frekvenciafüggő ellenállásokat és hogyan határozzuk meg az értéküket?
 18. Sorolj fel legalább kettő váltakozó áramú eszközt! Mire használják őket?
 19. Hogyan szállítható gazdaságosan a váltakozó áram?
 20. mit tegyünk, ha áramütést szenved valaki a közelünkben? Hogyan segíthetünk rajta?

Rezgések és hullámok témakör

 1. Mikor beszélünk rezgőmozgásról?
 2. Mit nevezünk, periódusnak, periódusidőnek és frekvenciának? Mi a kapcsolat közöttük?
 3. Mit nevezünk kitérésnek, amplitúdónak és körfrekvenciának?
 4. Milyen összefüggés írja le a rezgő test kitérését, sebességét és gyorsulását?
 5. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai leírása?
 6. Milyen tényezőktől függ a rezgésidő és a frekvencia? Milyen összefüggéssel számíthatók ki?
 7. Hogyan adható meg egy vízszintesen harmonikus rezgőmozgást végző rendszer mechanikai energiája?
 8. Milyen tényezőktől függ a fonálinga rezgésideje? Milyen összefüggéssel számíthatók ki?
 9. Mikor végez kényszerrezgést egy rugó?
 10. Mikor jön létre a rezonancia jelensége?
 11. Mit nevezünk mechanikai hullámnak?
 12. Hogyan csoportosítjuk a hullámokat?
 13. Melyek a hullám jellemzői?
 14. Sorold fel a hullámjelenségeket!
 15. Fogalmazd meg a hullám visszaverődésének törvényét!
 16. Mikor beszélünk koherens hullámokról?
 17. Mit tudunk a felületi hullámok töréséről?
 18. Mit tudunk a hullámok interferenciájáról?
 19. Mit tudunk a hullámok elhajlásáról? Huygens-Fresnel elv megfogalmazása.
 20. Hogyan keletkeznek az állóhullámok?
 21. Mit nevezünk hangnak?
 22. Melyek a hanghullám jellemzői és mi határozza meg őket?
 23. Hogyan jön létre a Doppler effektus?
 24. Hogyan keletkezik a visszhang?

Fénytan (optika) témakör

 1. Hogyan csoportosítjuk az optikát?
 2. Fényforrások csoportosítása.
 3. Sorold fel a fény hatásait egy-egy példával szemléltetve!
 4. Mikor látunk egy testet?
 5. Hogyan terjed a fény?
 6. Mit nevezünk árnyéknak és milyen fajtái vannak?
 7. Csoportosítsd az optikai eszközöket!
 8. Mit értünk a tárgy, valódi kép, látszólagos kép fogalmakon?
 9. Mi történik akkor, ha a fény új közeg határához ér?
 10. Fogalmazd meg a visszaverődés törvényét!
 11. Ismertesd a visszaverődés fajtáit!
 12. Milyen tükröket ismerünk?
 13. Mikor jön létre a fénytörés?
 14. Ismertesd a fénytörés törvényét!
 15. Hogyan jön létre a teljes visszaverődés? Gyakorlati vonatkozások.
 16. Mit nevezünk optikai lencsének és milyen fajtái ismeretesek?
 17. Mit nevezünk dioptriának?
 18. Sorolj fel legalább 3 db optikai eszközt!

Atomfizika

 1. A fizika felosztása.
 2. Mihez viszonyítva terjed a fény c = 300 000 km/s sebességgel?
 3. Kell-e közeg (éter) a fény terjedéséhez?
 4. Mit fejez ki a tömeg-energia ekvivalencia egyenlet? Írd fel az egyenletet!
 5. Hogyan írható fel egy v sebességgel mozgó m0 nyugalmi tömegű test energiája?
 6. Mi az a relativisztikus tömeg és hogyan számítjuk ki?
 7. Mit nevezünk hőmérsékleti sugárzásnak?
 8. Ki és hogyan oldotta meg a hősugárzás problémáját?
 9. A fényelektromos jelenség bemutatása.
 10. A fotoeffektus problémájának megoldása kinek a nevéhez fűződik? fényelektromos egyenlet felírása.
 11. A fotoeffektus gyakorlati vonatkozásai.
 12. Mit értünk a fény kettős természetén?
 13. A foton részecsketulajdonságai.
 14. Az anyaghullámok.
 15. Fogalmazd meg az anyaghullám hipotézist! Kinek a nevéhez fűződik?
 16. Mitől függ egy anyagi részecskéhez tartozó anyaghullám hullámhossza?
 17. Mért van szükség atommodellekre?
 18. Ismertesd a korai atomelméleteket!
 19. A katódsugárzás jelenségének ismertetése.
 20. A Thomson-modell bemutatása.
 21. A radioaktivitás ismertetése (3 alkotórész)
 22. Rutherford szórási kísérlete.
 23. A Rutherford-féle atommodell bemutatása.
 24. A Bohr-féle atommodell létrejöttének körülményei.
 25. A Bohr-féle atommodell jellemzői.
 26. A kvantummechanikai atommodell.

Magfizika

 1. Milyen részecskékből épül fel az atommag?
 2. Mi a rendszám és a tömegszám jelentése?
 3. Mit értünk az ion és a nukleon kifejezések alatt?
 4. Milyen módon valósulhat meg az atommag átalakulása?
 5. Melyik folyamat azt igazolja, hogy a hidrogén atommagja a proton, minden atommag alkotórésze?
 6. Hogyan fedezték fel a neutront?
 7. Mit nevezünk izotópnak?
 8. Mi a nukleáris kölcsönhatás és melyek a jellemzői?
 9. Mit értünk az atommag tömeghiányán?
 10. Mit nevezünk kötési energiának?
 11. Milyen módon szabadítható fel a magenergia?
 12. Ismertesd az α bomlást!
 13. Mutasd be β bomlás folyamatát!
 14. Milyen folyamat eredményeként keletkezik a γ-foton?
 15. Mi a felezési idő?
 16. Mit nevezünk bomlási sebességnek?
 17. A radioaktív bomlási törvény.
 18. Hány bomlási sort ismersz? Meddig tartanak ezek a bomlási folyamatok?
 19. Mit nevezünk maghasadásnak?
 20. Mi a láncreakció, hol sikerült először megvalósítani?
 21. Milyen fajtái vannak a láncreakciónak és ezek hol valósulnak meg?
 22. Mit értünk magfúzió alatt, milyen fajtái léteznek és ezek hol valósulnak meg?
 23. A radioaktív folyamatok gyakorlati alkalmazásainak felsorolása.
 24. Sorolj fel legalább 2 magyar tudóst, aki a radioaktivitás terén nagyot alkotott!
 25. Sorolj fel legalább 2 nem magyar tudóst, aki a radioaktivitás terén nagyot alkotott!

Csillagászat

(Szerkesztés alatt)

Total Page Visits: 1946 - Today Page Visits: 1