11. B osztály elméleti kérdések.

Elméleti kérdések

Fizika 11. B osztály

Rezgések és hullámok témakör:

 1. Mikor beszélünk rezgőmozgásról?
 2. Mit nevezünk, periódusnak, periódusidőnek és frekvenciának? Mi a kapcsolat közöttük?
 3. Mit nevezünk kitérésnek, amplitúdónak és körfrekvenciának?
 4. Milyen összefüggés írja le a rezgő test kitérését, sebességét és gyorsulását?
 5. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai leírása?
 6. Milyen tényezőktől függ a rezgésidő és a frekvencia? Milyen összefüggéssel számíthatók ki?
 7. Hogyan adható meg egy vízszintesen harmonikus rezgőmozgást végző rendszer mechanikai energiája?
 8. Milyen tényezőktől függ a fonálinga rezgésideje? Milyen összefüggéssel számíthatók ki?
 9. Mikor végez kényszerrezgést egy rugó?
 10. Mikor jön létre a rezonancia jelensége?
 11. Mit nevezünk mechanikai hullámnak?
 12. Hogyan csoportosítjuk a hullámokat?
 13. Melyek a hullám jellemzői?
 14. Sorold fel a hullámjelenségeket!
 15. Fogalmazd meg a hullám visszaverődésének törvényét!
 16. Mikor beszélünk koherens hullámokról?
 17. Mit tudunk a felületi hullámok töréséről?
 18. Mit tudunk a hullámok interferenciájáról?
 19. Mit tudunk a hullámok elhajlásáról? Huygens-Fresnel elv megfogalmazása.
 20. Hogyan keletkeznek az állóhullámok?
 21. Mit nevezünk hangnak?
 22. Melyek a hanghullám jellemzői és mi határozza meg őket?
 23. Hogyan jön létre a Doppler effektus?
 24. Hogyan keletkezik a visszhang?

Fénytan (optika) témakör:

 1. Hogyan csoportosítjuk az optikát?
 2. Fényforrások csoportosítása.
 3. Sorold fel a fény hatásait egy-egy példával szemléltetve!
 4. Mikor látunk egy testet?
 5. Hogyan terjed a fény?
 6. Mit nevezünk árnyéknak és milyen fajtái vannak?
 7. Csoportosítsd az optikai eszközöket!
 8. Mit értünk a tárgy, valódi kép, látszólagos kép fogalmakon?
 9. Mi történik akkor, ha a fény új közeg határához ér?
 10. Fogalmazd meg a visszaverődés törvényét!
 11. Ismertesd a visszaverődés fajtáit!
 12. Milyen tükröket ismerünk?
 13. Mikor jön létre a fénytörés?
 14. Ismertesd a fénytörés törvényét!
 15. Hogyan jön létre a teljes visszaverődés? Gyakorlati vonatkozások.
 16. Mit nevezünk optikai lencsének és milyen fajtái ismeretesek?
 17. Mit nevezünk dioptriának?
 18. Sorolj fel legalább 3 db optikai eszközt!

Atomfizika

 1. A fizika felosztása.
 2. Mihez viszonyítva terjed a fény c = 300 000 km/s sebességgel?
 3. Kell-e közeg (éter) a fény terjedéséhez?
 4. Mit fejez ki a tömeg-energia ekvivalencia egyenlet? Írd fel az egyenletet!
 5. Hogyan írható fel egy v sebességgel mozgó m0 nyugalmi tömegű test energiája?
 6. Mi az a relativisztikus tömeg és hogyan számítjuk ki?
 7. Mit nevezünk hőmérsékleti sugárzásnak?
 8. Ki és hogyan oldotta meg a hősugárzás problémáját?
 9. A fényelektromos jelenség bemutatása.
 10. A fotoeffektus problémájának megoldása kinek a nevéhez fűződik? fényelektromos egyenlet felírása.
 11. A fotoeffektus gyakorlati vonatkozásai.
 12. Mit értünk a fény kettős természetén?
 13. A foton részecsketulajdonságai.
 14. Az anyaghullámok.
 15. Fogalmazd meg az anyaghullám hipotézist! Kinek a nevéhez fűződik?
 16. Mitől függ egy anyagi részecskéhez tartozó anyaghullám hullámhossza?
 17. Mért van szükség atommodellekre?
 18. Ismertesd a korai atomelméleteket!
 19. A katódsugárzás jelenségének ismertetése.
 20. A Thomson-modell bemutatása.
 21. A radioaktivitás ismertetése (3 alkotórész)
 22. Rutherford szórási kísérlete.
 23. A Rutherford-féle atommodell bemutatása.
 24. A Bohr-féle atommodell létrejöttének körülményei.
 25. A Bohr-féle atommodell jellemzői.
 26. A kvantummechanikai atommodell.

Magfizika

 1. Milyen részecskékből épül fel az atommag?
 2. Mi a rendszám és a tömegszám jelentése?
 3. Mit értünk az ion és a nukleon kifejezések alatt?
 4. Milyen módon valósulhat meg az atommag átalakulása?
 5. Melyik folyamat azt igazolja, hogy a hidrogén atommagja a proton, minden atommag alkotórésze?
 6. Hogyan fedezték fel a neutront?
 7. Mit nevezünk izotópnak?
 8. Mi a nukleáris kölcsönhatás és melyek a jellemzői?
 9. Mit értünk az atommag tömeghiányán?
 10. Mit nevezünk kötési energiának?
 11. Milyen módon szabadítható fel a magenergia?
 12. Ismertesd az α bomlást!
 13. Mutasd be β bomlás folyamatát!
 14. Milyen folyamat eredményeként keletkezik a γ-foton?
 15. Mi a felezési idő?
 16. Mit nevezünk bomlási sebességnek?
 17. A radioaktív bomlási törvény.
 18. Hány bomlási sort ismersz? Meddig tartanak ezek a bomlási folyamatok?
 19. Mit nevezünk maghasadásnak?
 20. Mi a láncreakció, hol sikerült először megvalósítani?
 21. Milyen fajtái vannak a láncreakciónak és ezek hol valósulnak meg?
 22. Mit értünk magfúzió alatt, milyen fajtái léteznek és ezek hol valósulnak meg?
 23. A radioaktív folyamatok gyakorlati alkalmazásainak felsorolása.
 24. Sorolj fel legalább 2 magyar tudóst, aki a radioaktivitás terén nagyot alkotott!
 25. Sorolj fel legalább 2 nem magyar tudóst, aki a radioaktivitás terén nagyot alkotott!
Total Page Visits: 891 - Today Page Visits: 1